7 ventiler på kobberrør

Tilrettelegging for fremtiden

 

Ved planlegging og utførelse av sanitæranlegg må det legges til rette for fremtidig vedlikehold og utskifting av anlegget. Det gjelder særlig for ledninger som ligger skjult i bygningskroppen. For å redusere faren for vannskade, skal lekkasjer kunne oppdages raskt. Det er derfor en fordel om ledningene legges åpent eller som «rør-i-rør» når de legges skjult i vegg eller etasjeskiller.

Kontakt oss

Forskrifter og bestemmelser

 

Forskriftene til plan- og bygningsloven, med tilhørende veiledning, gir bestemmelser som skal sikre en tilstrekkelig og sikker vannforsyning og en tilstrekkelig og betryggende bortledning av avløpsvann. Arbeider på avløpsnettet er også underlagt bestemmelser i forurensningsloven.

 

Dessuten kan den enkelte kommune vedta egne sanitærbestemmelser. Kommunenes Sentralforbund har utarbeidet et normalreglement som gir utfyllende bestemmelser for sanitæranlegg.

rørlegger i fordelingsskap med blå hansker

post@atrvvs.no

+47 46 89 77 83

+47 41 14 44 44

LOKASJON

SERTIFIKATER

KONTAKT OSS

ATR VVS AS

Våre rørleggere er erfarne og dyktige håndverkere, og vi er godt kjent for vår utmerkede service og ekspertise på baderom.

Vi tar alt fra å bytte en enkel del til totalrenovering.

 

Ta kontakt i dag for gratis befaring!

Man - Fre 08:00 - 16:00

Industriveien 3, 2020 Skedsmokorset

Personvern I Vilkår

Nettsiden er laget av NordMarketing

KONTAKT OSS I DAG

Våre rørleggere er erfarne og dyktige håndverkere, og vi er godt kjent for vår utmerkede service og ekspertise på baderom.

HAR DU BEHOV FOR VÅRE TJENESTER?

 

TA KONTAKT MED EN RØRLEGGER I DAG

vått gulv med en hvit sluk og grå fliser. lyset skinner i vannet på gulvet

Våtrom

 

I rom hvor det er fare for vannsøl, monteres sluk i gulvet, for eksempel i bad og vaskerom. Slukene utføres med vannlås, og dermed kan avløpene fra sanitærutstyret i disse rommene føres direkte til gulvsluket.

 

Fra sanitærutstyr føres avløpsvannet via nedfallsledninger til bunnledninger og videre til utvendige spillvannsledninger, for eksempel kommunale kloakkledninger. For spredt boligbebyggelse og hytter føres avløpet til slamavskiller, infiltrasjonsgrøft, resorpsjonsgrøft eller synkekum.

 

Avløpsledninger kan lett tilstoppes, og det monteres derfor stakeluker på nedfallsledningene. Avløp fra tak og drensledninger kan føres direkte til grunnen eller til utvendig overvannsledning. Avløpsledninger utføres av støpejern eller plast, vannledningene lages vanligvis av kobber eller plast.

Ta kontakt for et tilbud

En rørlegger tang, en skiftenøkkel og fem skruknotter for vannkran som ligger på et trebord

Hvordan fungerer det?

 

Bygningens bruksvannforsyning skjer gjennom en stikkledning fra utvendig hovedvannledning eller en lokal vannkilde. Stikkledningen skal ha en utvendig hovedstengeventil. Innenfor kjellerveggen monteres en innvendig hovedstengeventil.

 

Med hovedstengeventilene kan man stanse vanntilførselen ved vannlekkasjer, reparasjoner el.l. I kjelleren fordeles vannet i fordelingsledninger til stigeledninger og videre til det enkelte tappested eller sanitærutstyr via koplingsledninger.

 

Er det flere boliger eller bruksenheter i bygningen, bør det være en stengeventil ved inntaket til hver enkelt av disse.

En kaldtvannsledning føres frem til varmtvannsberederen, hvor vannet blir varmet opp, og fra berederen er det varmtvannsledninger til det enkelte utstyr.

SANITÆR

ANLEGG

Sænitæranlegg er et "nettverk" som omfatter rørledninger for forbruksvann til private og offentlige, samt innretning og utstyr som er fast tilknyttet disse ledningene.

 

Prosessanlegg, sprinkleranlegg og varmeanlegg regnes ikke som del av sanitæranlegg.

Kontakt oss

rennende vann fra et blandebatteri med et dusjhode på siden